ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

16 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ
Self Drilling Screw

ಸ್ವಯಂ ಕೊರೆಯುವ ಸ್ಕ್ರೂ